MAYDAI

 

Název projektu:

MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation

Místo realizace:

Slovenská a Česká republika

Čas realizace:

01.02.2018-31.07.2020

Projekt je podpořený z programu ERASMUS +: KA2 – Spolupráce v oblasti inovací a výměna osvědčených postupů, KA205 – Strategické partnerství pro oblast mládeže

Partnerské organizace projektu jsou

 • Rada mládeže Žilinského kraje – RMŽK
 • Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje – RADAMOK

 

Základními potřebami, na které reaguje projekt MAYDAI jsou:

 • Nezájem mladých lidí.
 • Strach mladých lidí převzít odpovědnost.

Cíle projektu:

 • Identifikovat potřeby a motivační faktory současného mladého člověka v souvislosti se zájmem o komunitu.
 • Vypracovat kompetenční profil angažovaného mladého člověka.
 • Vytvořit a implementovat vzdělávací modul se zaměřením na zvyšování zájmu mladých lidí určený pro pracovníky s mládeží.
 • Vytvořit prostor pro prezentaci inovativních přístupů a metod v oblasti motivace mladých lidí.

Cílové skupiny projektu:

 • Pracovníci s mládeží, mládežničtí vedoucí a jejich organizace.
 • Sekundární cílovou skupinou jsou samotní mladí lidé.

Očekávanými intelektuálními výstupy projektu jsou:

 • Zpráva o potřebách a motivačních faktorech mladých lidí.
 • Kompetenční profil angažovaného mladého člověka.
 • Vzdělávací modul – motivace mladých lidí.

V rámci realizace projektu využijeme multiplikační události v podobě konferencí o motivaci i vzdělávací akce zaměřené na otestování vypracovaného vzdělávacího modulu.

Dopad projektu

 • a/ Cílová skupina/účastníci: pracovníci s mládeží a mládežničtí vedoucí:
  • Projekt zvýší jejich připravenost a úspěšnost při oslovování a zapojování mladých lidí.
 • b/ Cílová skupina: mladí lidé:
  • Projekt přispěje ke zvýšenému zájmu mladých lidí o komunitu, ve které žijí a zvýší se jejich ochota převzít zodpovědnost v podobě jejich vyšší účasti a zapojení se do systematické činnosti v rámci komunity, mládežnických organizací či neformálních skupin. To vede k posílení jejich postavení ve společnosti.

Účastníci multiplikačních událostí

Projekt zvýší jejich informovanost o problematice (ne)zájmu, (ne)odpovědnosti mladých lidí a jejich motivace.

Projekt přispěje k profesionalizaci zapojených organizací, zvýší jejich odbornost, pozitivně posilní postavení vůči členským organizacím, zvýší úroveň spolupráce s dalšími subjekty a zvýší know-how v oblasti motivace a zapojení mladých lidí.

Projekt je podpořený z programu ERASMUS +

 

Výstupy projektu: https://may.rmzk.sk/

 

The main issues that the MAYDAI project reacts to are:

 1. Lack of interest of young people
 2. Fear of young people to take responsibility

Project Objectives:

 1. Identify the needs and motivational factors of the current young person in relation to community interest
 2. Develop the competency profile of an engaged young person
 3. Develop and implement an education module designed for youth workers and youth leaders on the topic of increasing the interest of young people
 4. Create a space for presenting innovative approaches and methods in the field of motivating young people

Target groups:

 • Youth workers, youth leaders and their organizations.
 • The secondary target group is young people themselves.

Expected intellectual outcomes of the project are:

 1. A report on the needs and motivation factors of young people
 2. Competency profile of an engaged young person
 3. Training module – motivation of young people

We will use multiplication events in the form of conferences on motivation (2×80 participants) as well as educational events aimed at testing the developed training module (2×20 participants).

Impact of the project:

 • Target group / participants: youth workers and youth leaders:
  • The project will increase their readiness and success in addressing and engaging young people.
 • Target group: young people:
  • The project will help to increase the young people’s interest in the community they live in and to increase their willingness to take responsibility in terms of their higher participation and involvement in systematic activities within the community, youth organizations or informal groups. This leads to the strengthening of their position in society.

Participants in multiplication events:

 • The project will raise awareness of the issue of (dis)interest, the (ir)responsibility of young people and their motivation.

Affiliated organizations: RMŽK and RADAMOK:

 • The project will contribute to the professionalisation of the involved organizations, increase their expertise, positively strengthen their position towards member organizations.

Patička pod spodním menu