BAMBIFEST

Cz-pl-2017-2020

BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. BAMBIFEST je aktivní přehlídka organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží formou festivalu, který se koná napříč celou Českou republikou. Cílem BAMBIFESTu je představit široké veřejnosti nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Díky BAMBIFESTu mají děti možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu. V Moravskoslezském kraji se BAMBIFEST koná ve třech městech - Ostravě, Třinci a Krnově.

 

Veškeré informace o BAMBIFESTu naleznete na webových stránkách festivalu - ostrava.bambifest.cz

BAMBIFEST v Ostravě má tyto části:

 • aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží
 • ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací
 • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých spolků na pódiu
 • součástí je soutěž pro základní školy KDO S KOHO s možností vyhrát hodnotné ceny od partnerů BAMBIFESTu

Vystavovatelům nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti na stánku
 • možnost vystoupení na pódiu
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce
 • možnost stravování během akce
 • pitný režim v průběhu akce

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech, webu festivalu a dalších materiálech
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce
 • možnost prezentační akce na pódiu
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, aj.
 • BAMBIFEST v Ostravě má každoročně přes 10 000 návštěvníků

BAMBIFEST


 
 
 

BAMBIFEST Ostrava 2019 je součástí projektu:

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

Projekt: „Lidé a kultura na CZ-PL pohraničí“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001609

Vedoucí partner: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice, Powiat Wodzislawski, Obec Šilheřovice

Dotace EFRR: 13 918 EUR

Cíl projektu je dvojího charakteru: první částí je propagování informací o činnosti sociálních organizací. Budou se propagovat organizace z regionů okresu Wodzisław, obce Krzyżanowice, a také obce Šilheřovice a Ostravy. Druhá část projektu je zaměřena na vytvoření prostoru a příležitosti pro rozšíření spolupráce s jinými organizacemi a sociálně aktivními občany, a do budoucna i společnostmi a veřejnými institucemi. Jedná se zejména o organizace, jež se nacházejí v sousedství partnerských obcí, a spolupráce s nimi je na příliš obecné úrovní nebo je málo rozvinutá.

Klíčové aktivity projektu:

č. / n. Klíčové aktivity / 
Kluczowe działania
Datum zahájení / 
Data rozpoczęcia:
Datum ukončení / 
Data zakończenia:
Místo konání / Miejsce
0. Příprava projektu/Przygotowanie projektu 8. 1. 2018 5. 3. 2018  

1.

Řízení projektu/Zarządzanie projektem 1. 7. 2018 30. 6. 2019  
2. Příprava a realizace Přeshraničního festivalu kultury a nevládních organizací -okres Wodzisław/Przygotowanie oraz realizacja "Transgranicznego Festiwalu Organizacji Pozarządowych" 1. 7. 2018 30. 9. 2018 Wodzisław Śląski: „Festiwal Kultury i Organizacji Pozarządowych”, 1.9. od 13:00 do 18:00, Rynek Wodzisław Śląski
3. Festival sociálních organizací /Festiwal Organizacji Społecznych 1. 1. 2019 30. 6. 2019 Krzyzanowice: Festival „Ludzie i Kultura pogranicza! 18.5. od 13:00 do 18:00 - park u zámku v Chałupkách, ul. Bogumińska 30, Chałupki.
4. Realizace akce Festival příležitostí/Realizacja Festiwalu możliwości 1. 3. 2019 30. 6. 2019 Šilheřovice: „Festival příležitostí”: 15.6. 2019 od 16:00 – 21:00 – Baumšula – sportovně rekreační areál
5. Bambifest - příprava a realizace festivalu/Przygotowanie oraz realizacja "BAMBIFEST" 1. 2. 2019 30. 6. 2019 Ostrava: „Bambifest”, 17.-18.5. od pátku 9:00 do soboty 18:00 – Bělský les, Ostrava
6. Organizace setkání vyhodnocujícího projekt/Organizacja spotkania Podsumowującego projekt 1. 2. 2019 30. 6. 2019  
7. Propagační a informační činnost /Działania promocyjne i informacyjne. 1. 7. 2018 30. 6. 2019  

http://www.euroregion-silesia.cz/

 

Patička pod spodním menu