Šablony

I malé organizace se mohou zapojit do velkého projektu. Staňte se našimi partnery.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Předkladatel projektu a koordinátor v Moravskoslezském kraji: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

Informace a dotazy: sablony@radamok.cz, 774 499 129

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU A MONITOROVACÍ OBDOBÍ

Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Monitorovací období (trvá vždy 4 měsíce; na každé období připravíte vaše plány; po uplynutí proběhne vyúčtování a zaslání peněz):

 • září 2019 – prosinec 2019
 • leden 2020 – duben 2020
 • květen 2020 – srpen 2020
 • září 2020 – prosinec 2020
 • leden 2021 – duben 2021
 • květen 2021 – srpen 2021
 • září 2021 – prosinec 2021
 • leden 2022 – duben 2022
 • květen 2022 – srpen 2022

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT – BÝT PARTNEREM V PROJEKTU

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Nad rámec Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část je umožněno, aby partneři projektu realizovali větší část aktivit uvedených v žádosti o podporu. Realizaci povinné aktivity Řízení projektu zajišťuje vždy žadatel/příjemce dotace.

Oprávněnými partnery jsou:

Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery:

 • spolek;
 • pobočný spolek;
 • ústav;
 • obecně prospěšná společnost;
 • registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba;
 • zájmové sdružení právnických osob.

Pobočné spolky jsou povinny být v roli partnerů s finančním příspěvkem, pokud žadatelem/příjemcem bude spolek, který je založil a v rámci projektu bude docházet k finančním tokům mezi spolkem a jím založenými pobočnými spolky. O partnerství podle předchozí věty se nejedná, pokud půjde výhradně o dodavatelsko-odběratelské vztahy, např. pobočný spolek dodá spolku prostory k zajištění vzdělávání.

Jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu předložené v rámci této výzvy.

Oprávněnost partnera bude kompletně doložena partnerskou smlouvou a jejími přílohami.

Logolink_op_vvv_hor_barva_cz_orez

Patička pod spodním menu